ميكسر

ميكسر جهت همزدن  پرايمر ، مواد غذايى و .... در 5 اندازه
ادامه مطلب

ميكسر

ميكسر جهت همزدن پرايمر، مواد غذايى و ..... در 5 اندازه
ادامه مطلب

همزن

کد کالا: 3932  همزن ذوزنقه اى ، بسيار مناسب پرايمر.اين مدل همزن مواد كنار حلب را به خوبى همزده واز اسراف مواد ته سطل جلوگيرى مى كند.
ادامه مطلب

همزن

کد کالا: 3933  همزن ذوزنقه اي ، بسيار مناسب براى پرايمر.اين مدل همزن مواد كنار حلب را به خوبى همزده واز اسراف مواد ته سطل جلوگيرى مى كند.
ادامه مطلب

ميكسر

همزن ذوزنقه اي ، كد: 3934 , بسيار مناسب براى پرايمر.اين مدل همزن مواد كنار حلب را به خوبى همزده واز اسراف مواد ته سطل جلوگيرى مى كند.
ادامه مطلب

ميكسر

همزن ذوزنقه ای در 4 اندازه ، بسيار مناسب براى همزدن پرايمر.اين مدل همزن مواد كنار ظرف را به خوبى همزده واز اسراف مواد ته ظرف جلوگيرى مى كند.
ادامه مطلب