ماله تى T

ماله تى T دندانه دار قابل تنظيم : ارتفاع دندانه قابل تنظيم از 0 تا 4 ميليمتر براى كفپوش اپوكسى و با دندانه درشت تر قابل تنظيم از 0 تا 20 ميليمتر براى بتن ريزى موجود مى باشد. اين T در طول هاى 40 - 50 و 60 سانت موجود است.
ادامه مطلب

ماله دندانه دار

ماله دندانه دار : اين ماله دندانه دار با ارتفاع دندانه V شكل از 1 تا 4 ميليمتر براى كفپوش اپوكسى و از 5 تا 25 ميليمتر براى بتن ريزى و در طول 26,28,30,32,35 سانت موجود است.
ادامه مطلب

ماله دندانه دار : اين ماله با دندانه V شكل و ارتفاع  از 1 تا 4 ميليمتر براى كفپوش اپوكسى و از 5 تا 25 ميليمتر براى بتن ريزى و در طول 26,28,30,32,35 سانت موجود است.
ادامه مطلب