ماله ژوئن

ماله ژوئن قوس دار  براى اپوكسى و بتن. اين نوع ابزار براى كشيدن ژوئن يا ماهيچه بكار ميرود. شعاع انحنا از 20 الى 50 ميليمتر موجود است .  روش استفاده اين است كه ابتداى ابزار به ديوار چسبيده ولى انتهاى آن از ديوار كمى فاصله دارد. به عبارت ديگر ابزار تحت زاويه كم نسبت به ديوار به طرف عقب حركت ميكند.
ادامه مطلب

ابزار صنعتى

 انواع اره :  در اندازه هاى مختلف و كاربرد هاى مختلف. اره نجارى كد:١٨٠٢ ،اره باغبانى كد:١٨٠٩، اره منبت كارى كد:١٨١١ ، و كمان اره آهن بر  كد:١٨١٠
ادامه مطلب

ابزار صنعتى

ابزار صنعتى شامل : انواع كمان اره ، اره چوب بر و آچار فيلتر بازكن و .....
ادامه مطلب

ابزارآلات،ساختمانى

ابزارآلات - ابزار - ابزار،موسوى - ابزارآلات،موسوى -ابزار،آلات - ابزار،آلات،موسوى - ساختمانى - ابزار،ساختمانى - ابزار،صنعتى -باغباني - بهداشتى - مبلمان -باغبانى    C 65
ادامه مطلب

C 64

ادامه مطلب