كاربردى

با فكر كار كردن، واستفاده از ابزار مناسب ، ضمن ايجاد طرح دلخواه خود ، باعث يكنواخت كردن كار و افزايش قابل توجه راندمان كار ميشويم .