ابزار باغبانى ، آبيارى

تبديل :  1,1/4  – 1  – 3/4  و 1/2  اينچ  .