ماله،بتن،ريزى

ماله بتن ريزى براى دو كاربرد  نشان داده شده است. مدل اول براى بتن ريزى سخت در سه اندازه 90 , 120 , 150 سانت .و مدل ديگر براى بتن ريزى سبك و آن هم در سه اندازه 90,120,150 سانت.اين ماله ها با ياتاقان گردان و دسته  تلسكوپى قابل ارائه ميباشد.

 

C 67