ماله دندانه دار : اين ماله با دندانه V شكل و ارتفاع  از 1 تا 4 ميليمتر براى كفپوش اپوكسى و از 5 تا 25 ميليمتر براى بتن ريزى و در طول 26,28,30,32,35 سانت موجود است.