كاربردى

با استفاده از این تسمه ها – دو دیوار تزئینی يا دكوراتيو  و دیوار اصلی ساختمان به هم پیوند  شده  و دیوار تزئینی دچار ریزش و یا ترک خوردگی نمی شود.