کاربردى

كأربرد مواد شيميائى در صنعت ساختمان و مهندسي عمران، نياز به سرعت كإر بالا دارد وگرنه مواد به مراتب سريع تَر از مواد معدني متداول حالت گرفته، خشك شده، و غير قابل استفاده  مى شود . و به همين دليل از ابزار و وسائل دندانه دار استفاده مى شود تا مواد هر چه سريع تَر تسطيح شود.  موفق باشيد.