مبلمان

پايه كابينت از 5 سانت الى 25 سانت. پايه ميز از 20 سانت الى 90 سانت در رنگ هاى مختلف و يا  كروم  قابل ارائه ميباشد.