پايه

پايه مبل ال با نوار خاص. بدنه اين پايه ميتواند به رنگ هاى قهوه اى، مشكى، طوسى، ماهاگونى، سفيد و يا رنگ مورد نظر شما باشد ..