پايه

پايه مبل ال ، نگين دار. بدنه اين پايه ميتواند برنگ قهوه اى ، مشكى، سفيد، طوسى، ماهاگنى، و يا هر رنگ مورد نظر شما باشد.