پايه

پايه مبل ال :  با نوار از چرم خود مبل و يا رنگ مكمل آن.  بدنه اين پايه ميتواند برنگ قهوه اى ، مشكى، سفيد، طوسى، ماهاگنى، و يا  رنگ مورد نظر شما باشد.