پايه مبل

محصولات مبلمان موسوى شامل انواع پايه هاى مبل ، دسته مبل ، پايه كابينت و پايه ميز در اندازه هاى گوناگون و رنگ هاى مختلف ..