ميكسر

ميكسر جهت همزدن پرايمر، مواد غذايى و ….. در 5 اندازه