ميكسر

ميكسر جهت همزدن  پرايمر ، مواد غذايى و …. در 5 اندازه