همزن پروانه ای

3903

کد محصول: 3903  مناسب برای مایعات رقیق مانند رنگ اتومبیل