ميكسر

همزن ذوزنقه ای :  در 4 اندازه ، بسيار مناسب براى همزدن پرايمرها . اين مدل همزن مواد كنار ظرف را به خوبى همزده واز اسراف مواد ته ظرف جلوگيرى مى كند.