كاربردى

 ماله خم براى گنج داخل و خارج استفاده ميشود. در اين تصوير برأى إيجاد  كنج خارج نشان داده شده است.