مفيد و كاربردى

بزرگترين اشتباه انسان در زندگي اين است كه هميشه از اشتباه كردن واهمه داشته باشد.