محصولات موسوی 22 ( انواع ماله سرگرد )

انواع ماله دو سر گرد : ماله دو سر گرد 30 سانت کد: 3207   – ماله دو سر گرد 35 سانت کد: 3208   – ماله دو سر گرد 40 سانت کد: 3209