كاردك

انواع کاردک  صنعتی ضخيم   3 , 5 , 7 , 9 سانت