ابزار باغبانى

 انواع شن کش ، شن کش فلزی 14 شاخه  کد: 1607 ،

شن کش فلزی 10 شاخه  کد:1606  ،

شن کش فلزی  6 شاخه  کد:1604 ،

شن کش فلزی  4 شاخه کد: 1603  و  شن كش پلاستيك 12 شاخه با كد: 1702 .  اين شن كش پلاستيك از مواد پليمرى خاص توليد شده و براى جاهائى بكار ميرود كه نبايد به گل و گياه صدمه اى وارد شود.