انواع ماله

این نوع ماله در طول های 26-28-30-32-35-40-50-60 و .. سانت قابل ارائه می باشد.