ماله ژوئن

ماله ژوئن قوس دار  براى اپوكسى و بتن. اين نوع ابزار براى كشيدن ژوئن يا ماهيچه بكار ميرود. شعاع انحنا از 20 الى 50 ميليمتر موجود است .  روش استفاده اين است كه ابتداى ابزار به ديوار چسبيده ولى انتهاى آن از ديوار كمى فاصله دارد. به عبارت ديگر ابزار تحت زاويه كم نسبت به ديوار به طرف عقب حركت ميكند.