ماله ژوئن

ماله قوس دار براى كنج داخل. اين نوع ابزار براى كشيدن ژوئن يا ماهيچه بكار ميرود. شعاع انحنا از 20 الى 50 ميليمتر موجود است . و نوع ديگر براى كنج خارج و داخل استفاده مي شود. روش استفاده اين است كه ابتداى ابزار به ديوار چسبيده ولى انتهاى آن از ديوار كمى فاصله دارد. به عبارت ديگر ابزار تحت زاويه كم نسبت به ديوار و به طرف عقب حركت ميكند.