ماله پروانه ای جهت بتن ریزی وسیع

از تولیدات ما – انواع تیغه ماله  برای دستگاه های ماله پروانه ای می باشد.