ماله دندانه دار

ماله دندانه دار : اين ماله دندانه دار با ارتفاع دندانه V شكل از 1 تا 4 ميليمتر براى كفپوش اپوكسى و از 5 تا 25 ميليمتر براى بتن ريزى و در طول 26,28,30,32,35 سانت موجود است.