ماله دندانه دار

ماله دندانه دار : اين ماله دندانه دار با  دندانه U شكل  براى چسب كاشى و در طول 26,28,30,32,35 سانت موجود است.