ماله دندانه دار

ماله دندانه دار : اين ماله دندانه دار با  دندانه مربع شكل براى كاشى كارى ، بتن ريزى و …  در طول 26,28,30,32,35 سانت موجود است.