ماله دندانه دار

ماله دندانه دار  26-28-30-32-35-40-50  سانت موجود است.