ماله تى T

ماله تى T دندانه دار قابل تنظيم : ارتفاع دندانه قابل تنظيم از 0 تا 4 ميليمتر براى كفپوش اپوكسى و با دندانه درشت تر قابل تنظيم از 0 تا 20 ميليمتر براى بتن ريزى موجود مى باشد. اين T در طول هاى 40 – 50 و 60 سانت موجود است.