ماله برقی

انواع تیغه ماله در ابعاد و أشكال مختلف برای دستگاه های گوناگون ماله برقى موجود می باشد.