لیسه مخصوص اپوکسی

ليسه اپوكسى برأى جاهايي كه ابزار متداول قابل استفاده نيست استفاده ميشود.اين ابزار داراى 3 سايز دندانه است كه آنرا ابزارى كاربردى ميسازد.