ليسه دندانه دار قابل تنظيم

ليسه دندانه دار قابل تنظيم از صفر تا ده ميليمتر. دندانه مخصوص رزين و اپوكسى. اين ليسه در طول هاى 20,10 و30 سانت موجود ميباشد