ليسه

ليسه پلاستيك  دندانه دار 20 سانت مخصوص  چسب كاشى