ليسه

ليسه حباب گير مخصوص دودى كردن شيشه هاى اتومبيل ، سه بعدى كردن اپوكسى ، نصب پوستر  و …..