ليسه

ليسه پلاستيك 25 سانت براى نصب كاغذ ديوارى ، پوستر ها ، كارهاى دكوراتيو روى سطوح گچى و ….