ليسه دندانه دار

ليسه دندانه دار 10 سانت اپوكسى  1 , 1.5 , 2 , 2.5 , 3 , 3.5 , 4 , 4.5 و 5 ميليمتر موجود مى باشد