نساجى

لاطاقه پارچه ، پلاستیکی ، 75 سانت طول – قابل استفاده به دفعات  کد : 6211