كاربردى

با استفاده از تورى و قلوه سنگ مى توان امكانات كاربردى مفيدى ايجاد كرد.