غلظک حباب گیر

حباب گير 5 سانت براى كارهاى آزمايشگاهى يا خاص