رابط

اين قطعه، رابط ، براى افزيش طول دسته استفاده ميشود.مثال با اتصال دو دسته 140 سانت ، يك دسته 240 سانت  بوجود ميآيد.