كاربردى

ديواركشي با استفاده از قطعات پيش ساخته  با سرعتى زياد و  بدون نياز به ملأت