در بازكن

در باز كن :  براى باز كردن درب شيشه آبليمو ، مايونز و غيره