لوازم بهداشتى

كفشور 100*100 , 120*120 , 150*150 , 160*160 با درب  فلزى  ss أستيل در طرح هاى مختلف.