كاربردى

نوروز بمانيد كه ايام شمائيد —-  آغاز شمائيد و سر انجام شمائيد