خاک صاف کن

کد محصول: 1403 ، خاک صاف کن  با زاويه  90 درجه و بطول 40 سانت بدون دسته بلند.

اين نوع خاك صاف كن در طول هاى 20,30,40,50,60 سانت موجود ميباشد