ملات صاف کن

کد محصول: 1404

اين ملات صاف كن با زاويه 45 درجه   در طول های 16-20-40-50-60 سانت قابل ارائه می باشد.