كاربردى

كاهش آب مصرفى توالت با استفاده مجدد آب دستشوئى. در اين طرح ، فاضلات توليد شده از روشوئى به سيفون توالت هدايت شده و با استفاده آن آب در سيفون توالت ، در مصرف آب صرفه جوئى ميشود.